null

Wynik zapytania ofertowego dot. zatrudnienia koordynatora projektu "SIB-."

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 20. 09.2017, dotyczące zaangażowania jednej osoby na stanowisku koordynatora projektu „SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa” wpłynęły dwie oferty:

1. Paulina Mikucka
2. Badania w Działaniu.Weronika Chodacz

Kierując się kryteriami oceny oferty:
 - doświadczenie w realizacji projektów społecznych współfinansowanych ze środków UE – 30% wartości oceny
 - wiedza w zakresie polityki społecznej m.st. Warszawy oraz znajomość problematyki dotyczącej osób z niepełnosprawnościami – 30% wartości oceny,
 - doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych – 10% wartości oceny,
 - doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi - 10% wartości oceny,
 - doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny,
 - kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność, umiejętność pracy w zespole – 10% wartości oceny,
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy/osobie Badania w działaniu. Weronika Chodacz

Załączniki: