null

Wynik zapytania ofertowego numer 12/2017/AW kurs Podstawy księgowości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego numer 12/2017/AW.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Podstawy księgowości (kod zawodu 331302 Księgowy) dla jednej uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 22.09.2017 r., wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty od Oferentów:

1. CEDOZ Sp. z o.o., ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

2. STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE, Centrum Edukacji Zawodowej, 01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25

Oferta Oferenta CEDOZ Sp. z o.o. została odrzucona z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamówienie zostaje udzielone firmie STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE, Centrum Edukacji Zawodowe.

Oferta STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE, Centrum Edukacji Zawodowej, 01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25 spełnia wszystkie wymagania z zapytania ofertowego i zawiera prawidłowo wypełnione wszystkie załączniki. Wobec spełnienia warunków z zapytania ofertowego i braku innych ofert oferta STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE, Centrum Edukacji Zawodowej została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia. Liczba uzyskanych punktów: 60.

Z powodu przekazania przez Wykonawcę harmonogramu zajęć niezgodnego z warunkami zapytania ofertowego, złożonego Zamawiającemu po wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie zostaje unieważnione i nie zostaje udzielone do realizacji.

Załączniki: