null

Wyniki zapytania ofertowego dot. kompleksowej usługi w zakresie teleopieki uczestników Projektu "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia NMT CO. LTD. SP. z o.o.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 5 potencjalnych wykonawców, z czego 2 wykonawców nie spełniło warunków udziału w postępowaniu.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

·         Dodatkowe usługi związane z przedmiotem zamówienia zaoferowane przez Oferenta - 50% (50 pkt. max),

 

  • Cena - 40% (40 pkt. max),
  • Ubezpieczenie wszystkich urządzeń ubieralnych i służących do komunikacji od wszystkich ryzyk na czas realizacji przedmiotu zamówienia - 10% (10 pkt max),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: NMT CO., LTD. SP. z o.o. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym

 

Załączniki: