Program rodzina 800+ w Warszawie

Baner. Rodzina 800 plus

W sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia zostało ustalone na okres do dnia 31 maja 2021 roku. Oznacza to brak konieczności składania ponownie wniosków w 2020 roku. Wnioski na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r. będą przyjmowane: elektronicznie od 1 lutego 2021 r.; papierowo – od 1 kwietnia 2021 r.

Realizatorami Programu Rodzina 800+ są Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Jakie przepisy prawne określają zasady Programu Rodzina 800+?

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.2407)
 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924)
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177).

Gdzie uzyskam więcej informacji o Programie Rodzina 800+?

Strony internetowe:

Infolinie:

 

Często zadawane pytania

Rodzicie i opiekunowie dzieci do 18. roku życia

Matka lub ojciec dziecka, opiekun faktyczny dziecka (osoba, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie), opiekun prawny dziecka albo dyrektor domu pomocy społecznej

 • do ukończenia przez dziecko 18. roku życia niezależnie od osiągniętego dochodu.

Rodzice, niezależnie od stanu cywilnego, faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem zamieszkującym oraz pozostającym na ich utrzymaniu:

 • rodzice będący w związku małżeńskich lub pozostający w nieformalnym związku
 • rodzice samotnie wychowujący dzieci  
 • rodzice rozwiedzeni lub żyjący w separacji: jeśli sąd ustalił opiekę naprzemienną obydwojga rodziców – kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 800 zł miesięcznie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Więcej informacji www.wcpr.pl

W kilku prostych krokach wyjaśniamy jak uzyskać świadczenie.

Krok 1: Wypełnij wniosek

 • wypełnij poprawnie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 • dołącz do wniosku wymagane dokumenty
 • podaj we wniosku prawidłowy numer konta bankowego
 • podpisz wniosek i oświadczenia

Krok 2: Złóż wniosek

 • przez internet za pomocą bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia dostępnego na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
 • tradycyjnie w formie papierowej w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 800+ (takie Punkty znajdziesz w Urzędach Dzielnic) 

Krok 3: Przyznanie świadczenia 800 zł

 • Twój wniosek trafi do pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Dzielnicy, w której mieszkasz. Urzędnik przeprowadzi postępowanie administracyjne w celu ustalenia, czy posiadasz uprawnienia do świadczenia wychowawczego tzn. zweryfikuje czy dane we wniosku są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
 • Możesz zostać wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku oraz dostarczenia innych dokumentów potwierdzających Twoje uprawnienia do świadczenia wychowawczego.
 • Jeśli spełnisz wszystkie kryteria, urzędnik wyda informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Na tej podstawie, Urząd Dzielnicy co miesiąc będzie wypłacał świadczenie.

Krok 4: Wypłata świadczenia

Świadczenie w wysokości 800 zł otrzymasz prosto na konto bankowe, które wskazałeś we wniosku.

 1. przez Internet za pośrednictwem internetowego konta bankowego lub portalu Em@tia
 2. jeśli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej udaj się do Punktu Przyjmowania Wniosków, który znajdziesz:
  • w Urzędzie Dzielnicy (w Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia) 

W Urzędach Dzielnic można dokonać rezerwacji wizyty: więcej informacji: www.rezerwacje.um.warszawa.pl.

Wniosek możesz złożyć w dogodnym dla siebie terminie.

Kiedy złożyć wniosek?

W sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia zostało ustalone na okres do dnia 31 maja 2021 roku. Oznacza to brak konieczności składania ponownie wniosków w 2020 roku.

Wnioski na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r. będą przyjmowane:

 • • elektronicznie od 1 lutego 2021 r.
 • • papierowo – od 1 kwietnia 2021 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek złożysz:

 1. od 1 lutego 2021 r. przez Internet: za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
 • portalu Emp@tia na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/ po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • Platformy Usług Elektronicznych – PUE udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną
 1. w formie papierowej:
 • od 1 kwietnia 2021 r. wniosek złożysz w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 800+ w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy
 • wysyłając pocztą

Wzór wniosku z załącznikami znajdziesz na stronie: https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-prawa-do-swiadczenia-wychowawczego-500-

Termin ustalenia prawa do świadczenia 800 plus oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony:  

 • do 30 kwietnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
 • od 1 maja do 31 maja 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r. z wyrównaniem od czerwca br. 
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r. z wyrównaniem od czerwca br. 
 • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r. z wyrównaniem jedynie od lipca br. 
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r. z wyrównaniem od sierpnia br. 

Pamiętaj! Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Urząd Dzielnicy Bemowo

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
tel. 22 443 76 84; 22 443 76 83

Urząd Dzielnicy Białołęka

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy 
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
tel. 22 443 83 82; 22 443 84 00 wew. 373

Urząd Dzielnicy Bielany

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel. 22 443 47 00 wew.42261, wew. 42265, wew. 42112

Urząd Dzielnicy Mokotów

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Dąbrowskiego 71, 02-586 Warszawa
tel. 22 443 67 62, 22 443 67 6

Urząd Dzielnicy Mokotów

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Sielecka 10, 00-738 Warszawa
tel. 22 443 67 50, 22 443 67 52

Urząd Dzielnicy Mokotów

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy    
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
tel. 22 443 65 00    

Urząd Dzielnicy Ochota

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa
tel. 22 578 34 63

Urząd Dzielnicy Ochota

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy    
ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
tel. 22 578 35 00, 22 578 35 40    

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (mała sala obsługi, stanowiska 46, 47, 48, 49)    
tel. 22 443 54 19, 22 443 54 42, 22 443 53 98, 22 443 51 25

Urząd Dzielnicy Praga-Północ

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy 
ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa 
tel. 22 443 80 25, 22 443 80 77    

Urząd Dzielnicy Rembertów

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
al.gen. A. Chruściela "Montera" 28, 04-401 Warszawa
tel. 22 443 38 84, 22 443 38 85, 22 443 38 86, 22 443 38 88

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
tel. 22 443 91 07, 22 443 91 08    

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Wydział Sportu i Spraw Społecznych
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa, 2. piętro    
tel. 22 443 92 85, 22 443 92 76, 22 443 92 86, 22 443 92 78 (sekretariat)

Urząd Dzielnicy Targówek

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
tel. 22 443 87 27    

Urząd Dzielnicy Targówek

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Referat Świadczeń Rodzinnych
ul. św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
tel. 22 443 88 08, 22 443 88 09, 22 443 86 24, 22 443 88 27    

Urząd Dzielnicy Ursus

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy 
plac Czerwca 1976 roku nr 1, 02-495 Warszawa
tel. 22 443 60 00 centrala automatyczna    

Urząd Dzielnicy Ursynów

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, parter – stanowisko 15,16,17
tel. 22 443 75 34, 22 443 72 63, 22 443 75 36

Urząd Dzielnicy Wawer

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
tel. 22 443 70 00

Urząd Dzielnicy Wesoła

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy 
ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa 
tel. 22 773 40 00

Urząd Dzielnicy Wilanów m

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń
ul. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa (parter, pokój nr 18)    
tel. 22 443 49 43, 22 443 49 44

Urząd Dzielnicy Wilanów

Wydział Obsługi Mieszkańców
ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
tel. 22 443 50 75, 22 443 50 76     

Urząd Dzielnicy Włochy

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
al.Krakowska 257, 02-133 Warszawa
tel. 22 443 44 45, 22 443 44 47, 22 443 44 40

Urząd Dzielnicy Wola

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
tel. 22 443 58 00, 22 443 59 00    

Urząd Dzielnicy Wola

Wydział Świadczeń dla Dzielnicy
ul. Syreny 18, 01-140 Warszawa
tel. 22 443 57 40

Urząd Dzielnicy Żoliborz

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
ul. Słowackiego 6/8 , 01-627 Warszawa
tel. 22 443 90 23