Domy dziennego pobytu

Dzienne Domy Pomocy Społecznej (DDPS)*

Poszczególne ośrodki pomocy społecznej oferują dodatkowe wsparcie dla seniorów w postaci domów dziennego pobytu, działających zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Placówki te stworzono z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu osamotnienia osób starszych.

Każdy Dzienny Dom zapewnia:

 • podtrzymywanie aktywności społecznej;
 • utrzymanie dobrej kondycji i sprawności ruchowej (np. zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia oddechowe);
 • utrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnej (np. gry świetlicowe, ćwiczenia pamięci);
 • usamodzielnienie i pobudzenie zaradności;
 • rozwijanie różnych zainteresowań (różne terapie zajęciowe, np. warsztaty manualne, muzyczne, teatralne);
 • organizację wolnego czasu (np. wspólne wycieczki, wyjścia do kina i teatru);
 • oparcie społeczne: zaspokojenie potrzeby kontaktu i przynależności (w tym integracja ze środowiskiem lokalnym);
 • posiłek (ich liczba zależy od poszczególnych Domów).

Jak otrzymać miejsce w DDPS?

 1. Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej i wyraź swą chęć uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Dom.
 2. Przedstaw zaświadczenie lekarskie o stanie swojego zdrowia oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.
 3. Czekaj na wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w twoim miejscu zamieszkania – ma na celu zbadanie twojej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej.
 4. Czekaj na decyzję dyrektora ośrodka pomocy społecznej.

Z usług Domu w pierwszej kolejności mogą korzystać:

 • emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60. roku życia);
 • osoby samotne lub osamotnione w rodzinie;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby o niskich dochodach;
 • osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych lub rodzinnych.

Szczegółowych informacji udzielają poszczególne ośrodki pomocy społecznej.

Koszt:

Odpłatność za uczestnictwo w Dziennym Domu jest obliczana w zależności od wysokości dochodów danej osoby (renty, emerytury) – wynosi od 100% do całkowitego zwolnienia z odpłatności.

 *Informacja na podstawie poradnika "ABC Seniora. Aktywne i godne życie w Warszawie"

 

Załączniki:

Domy Dziennego Pobytu w dzielnicach

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

działający w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ul. Lazurowa 14
01-315 Warszawa

tel. 22 487 03 00

22 487 03 01

22 487 03 02

22 487 03 04

512 698 822

e-mail: s.pradzynska@opsbemowo.waw.pl

Oferuje wsparcie w formułach:

 • Domu Aktywnego Seniora (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00)
 • Klubów Seniora (wtorek-piątek w godz. 16.00-19.00)
 • Akademii Seniora „Z Pasją” (poniedziałki w godz. 15.00-18.30)

Celem Ośrodka jest zapewnienie uczestnikom pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb o charakterze bytowym, organizacja czasu wolnego i aktywizacja społeczna seniorów. Placówka wspiera rozwijanie zainteresowań i twórczego działania, zapewnia profilaktykę zdrowotną, przeciwdziała marginalizacji i izolacji oraz promuje pozytywny wizerunek seniora w społeczeństwie. Ośrodek oferuje:

 • zajęcia aktywizujące i usprawniające ruchowo,
 • zajęcia integrujące, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne,
 • dostęp do kultury i edukacji,
 • porady psychologiczne, 
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • posiłki – śniadanie i dwudaniowy obiad,
 • wsparcie w zachowaniu więzi rodzinnych,
 • wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów,
 • grupę wsparcia dla seniorów,
 • dowożenie niesprawnych seniorów do placówki,
 • możliwość udziału w zajęciach fryzjerskich, kosmetycznych i wykonania drobnych poprawek krawieckich,
 • klubokawiarnię,
 • dostęp do biblioteczki,
 • udział w odczytach, imprezach kulturalnych organizowanych w Ośrodku i poza nim,
 • wspólne wyjścia na imprezy kulturalne i wycieczki,
 • wczasy dla seniorów.

Kontakt:

Al. Zjednoczenia 13
01-829 Warszawa
tel. 22 864 27 55
mail: owds1@opsbielany.waw.pl
www: Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00

Celem Ośrodka jest zapewnienie uczestnikom pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb o charakterze bytowym, organizacja czasu wolnego i aktywizacja społeczna seniorów. Placówka wspiera rozwijanie zainteresowań i twórczego działania, zapewnia profilaktykę zdrowotną, przeciwdziała marginalizacji i izolacji oraz promuje pozytywny wizerunek seniora w społeczeństwie. Ośrodek oferuje:

 • zajęcia aktywizujące i usprawniające ruchowo,

 • zajęcia integrujące, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne,

 • dostęp do kultury i edukacji,

 • porady psychologiczne, \

 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

 • posiłki – śniadanie i dwudaniowy obiad,

 • wsparcie w zachowaniu więzi rodzinnych,

 • wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów,

 • grupę wsparcia dla seniorów,

 • dowożenie niesprawnych seniorów do placówki,

 • możliwość udziału w zajęciach fryzjerskich, kosmetycznych i wykonania drobnych poprawek krawieckich,

 • klubokawiarnię,

 • dostęp do bibloteczki,

 • udział w odczytach, imprezach kulturalnych organizowanych w Ośrodku i poza nim,

 • wspólne wyjścia na imprezy kulturalne i wycieczki,

 • wczasy dla seniorów.

Kontakt:

Wrzeciono 5A
01-951 Warszawa
tel. 22 865 77 25
mail: owds2@opsbielany.waw.pl
www: Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, godz. 08.00-15.00

Zadaniem placówki jest podtrzymywanie aktywności społecznej, utrzymywanie kondycji i sprawności ruchowej oraz intelektualnej seniorów. Placówka pomaga w rozwijaniu zainteresowań. Organizuje czas wolny czasu, zapewnia opiekę medyczną i posiłki (śniadanie i obiad).

Kontakt:

Wiktorska 83/87
02-582 Warszawa
tel. 22 844 50 09
mail: malgorzata.marciniak@opsmokotow.pl

Godziny otwarcia: 8.00-16.00

Placówka zapewnia opiekę i pomoc w rozwiązywaniu skumulowanych problemów, a także rehabilitację psychiczną, społeczną i fizyczną seniorów. DDP "Z Ochotą" świadczy usługi:

 • o charakterze bytowym – miejsce do bezpiecznego spędzania czasu wolnego, zapewnia jeden gorący posiłek dziennie oraz stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów),

 • o charakterze wspierającym – różnorodne zajęcia aktywizujące i integracyjne, zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, kształtowanie postaw prozdrowotnych, tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samopomocy, pomoc psychologiczna,

 • pracę socjalną – pomoc w załatwianiu spraw urzędowych przekraczających możliwości uczestników, w podtrzymywaniu i rozwoju kontaktów z rodziną uczestnika i społecznością lokalną, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Kontakt:

Grójecka 109
02-120 Warszawa
tel. 22 659 72 91
mail: ddp@opsochota.waw.pl
www: Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą”

Godziny otwarcia: 8.00-16.00

Domdziała w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Pragi Południe i realizuje działania na rzecz seniorów, mieszkańców dzielnicy. Oferowane formy wsparcia:

 1. Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych poprzez podnoszenie sprawności fizycznej. Seniorzy biorą aktywny udział w zajęciach gimnastycznych z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w  placówce.

 2. Szeroko pojęta aktywizacja seniorów poprzez korzystanie z różnorodnej oferty zajęć kulturalnych, edukacyjnych, usprawniających, zajęć i warsztatów w ramach terapii zajęciowej tj. arteterapia (biblioterapia, muzykoterapia, ludoterapia, kinezyterapia, hortiterapia, filmoterapia), socjoterapia, ergoterapia oraz zajęcia relaksacyjne realizowane z  wykorzystaniem ćwiczeń wyobraźni, wizualizacji, treningu Jacobsona i Schulza zapobiegające trudnościom emocjonalnym lub psychicznym.

 3. Konsultacja psychologiczna, w ramach której świadczona jest pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów poprzez warsztaty psycho-edukacyjne i integracyjne, zajęcia z psycho-rysunku, treningi pamięci, treningi koncentracji dostosowane do możliwości i kondycji osób starszych, przedłużające sprawność intelektualną podopiecznych.

 4. Działania wspomagające, polegające na utrzymaniu kontaktów społecznych poprzez udział w  aktywnych formach wypoczynkowych, udział w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich i uroczystościach okolicznościowych.

 5. Świadczenie pracy socjalnej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, min. rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, a także udzielanie informacji, wskazówek i  pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.

 6. Świadczenia opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy.

 7. Prowadzenie oraz koordynacja realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej projektów socjalnych adresowanych do osób starszych.

 8. Organizowanie innych działań i usług w zależności od potrzeb usługobiorców i realnych możliwości placówki.

Kontakt:

Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. 22 277 33 00, 22 277 33 01   
mail: e.demczuk@ops-pragapoludnie.pl
www: Ops Praga Południe

Godziny otwarcia: 8.00-16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Dom zapewnia dzienny pobyt dla seniorów wymagających opieki, w tym zajęcia aktywizujące i posiłki.

Kontakt:

ul. Paca 42 (wejście B) 
04-386 Warszawa
tel. 22 277 33 00, 22 277 33 01
mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl
www: OPS Praga Południe

Godziny otwarcia: 08.00-16.00

Placówka organizuje czas wolny osób starszych, którym doskwiera samotność oraz seniorom, którzy odczuwają potrzebę aktywności i rozwoju zainteresowań. W Klubie odbywają się zajęcia stałe: koło brydżowe, treningi pamięci, grupa szachowo-warcabowa, warsztaty muzyczne, zajęcia kreatywno-plastyczne, decoupage, rękodzieło, nordic walking, a także spotkania okolicznościowe, wyjścia (kino, teatr, muzeum) oraz wycieczki po Warszawie i okolicach. 

Kontakt:

Jagiellońska 56 lok. 1b
03-468 Warszawa
tel. 22 818 64 02
mail: kzw@opspragapolnoc.waw.pl
www: Strona OPS Praga Północ

Godziny otwarcia: 10.00-18.00

Placówka zapewnia dzienne wyżywienie (obiad + podwieczorek), a także prowiant na czas świąt: Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy. Realizuje również następujące formy wsparcia:

 • aktywizację fizyczną (np. gimnastyka, rehabilitacja),

 • terapię zajęciową (m.in. zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne),

 • treningi pamięci,

 • imprezy okolicznościowe i świąteczne,

 • działania integracyjne organizowane w ramach wymiany międzypokoleniowej,

 • wyjścia do teatru i kina,  

 • wycieczki. 

Kontakt:

Brzeska 4
03-737 Warszawa
tel. 22 619 55 09
mail: ddp@opspragapolnoc.waw.pl
www: Praga Północ - Dom Dziennego Pobytu

Godziny otwarcia: 08.00-16.00

Placówka udziela pomocy seniorom, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, a w szczególności na zagrożenie wykluczeniem społecznym potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ofercie dla seniorów znajdują się: 

 • posiłki,

 • usługi pralnicze i fryzjerskie 

 • różne formy terapii zajęciowej, która poprawia sprawność manualną, budzi zainteresowania, wyzwala inicjatywę i twórczość,

 • dobrze wyposażona sala gimnastyczna,

 • gabinet fizykoterapii,

 • porady lekarza.

Poza usługą pracy socjalnej wszyscy zainteresowani mogą korzystać również z pomocy psychologicznej świadczonej w Centrum w formie konsultacji i porad psychologicznych. Wszystkie podejmowane w placówce działania służą aktywizacji seniorów, integracji międzypokoleniowej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Kontakt:

Świętojerska 12a
00-236 Warszawa
tel. 22 277 41 76, 691 212 197
mail: Agnieszka.oledzka@cps.srodmiescie.warszawa.pl
www: Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście

Godziny otwarcia: 08.00-16.00

Placówka udziela pomocy seniorom, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, a w szczególności na zagrożenie wykluczeniem społecznym potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ofercie dla seniorów znajdują się: 

 • posiłki,

 • usługi pralnicze i fryzjerskie 

 • różne formy terapii zajęciowej, która poprawia sprawność manualną, budzi zainteresowania, wyzwala inicjatywę i twórczość,

 • gabinet fizykoterapii,

 • porady lekarza.

Poza usługą pracy socjalnej wszyscy zainteresowani mogą korzystać również z pomocy psychologicznej świadczonej w Centrum w formie konsultacji i porad psychologicznych. Wszystkie podejmowane w placówce działania służą aktywizacji seniorów, integracji międzypokoleniowej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Kontakt: 

Twarda 1
00-114 Warszawa
tel. 22 654 56 14, 500 080 047
mail: bsosnowska@um.warszawa.pl
www: Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście

Godziny otwarcia: 08.00-16.00

Celem nadrzędnym funkcjonowania placówki jest utrzymanie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania. Dom wspiera aktywność społeczną osób starszych, zachęca do wspólnego i zorganizowanego spędzania wolnego czasu oraz zapewnia opiekę dzienną osobom z demencją. 

Pobyt w Domu przyczynia się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej, umożliwia spędzenie wolnego czasu wśród rówieśników. Jednocześnie daje możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami.

Kontakt:

św. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 797 318 146
mail: ddp@ops-targowek.waw.pl
www: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek

Godziny otwarcia: 08.00-16.00

Celem nadrzędnym funkcjonowania placówki jest utrzymanie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania. Dom wspiera aktywność społeczną osób starszych, zachęca do wspólnego i zorganizowanego spędzania wolnego czasu oraz zapewnia opiekę dzienną osobom z demencją. 

Pobyt w Domu przyczynia się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej, umożliwia spędzenie wolnego czasu wśród rówieśników. Jednocześnie daje możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami.

Kontakt:

Radzymińska 154
03-575 Warszawa
tel. 519 514 257
mail: m.nowak@ops-targowek.waw.pl
www: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek

Godziny otwarcia: 08.00-16.00

Celem Domu jest aktywizacja osób starszych poprzez różne formy terapii zajęciowej. Placówka zapenia podopiecznym jeden posiłek – obiad.

Kontakt:

Walerego Sławka 2    
02-495 Warszawa
tel. 606 768 676
mail: ddpsursus@wp.pl
www: Dzienny Dom Pobytu Seniora

Godziny otwarcia: 08.00-16.00

Dom jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla seniorów w celu zapewnienia dziennej opieki. Zadaniem głównym placówki jest organizacja i aktywizacja codziennego życia seniorów oraz poprawa funkcjonowania w środowisku lokalnym. Placówka oferuje:

 • usługi o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym,

 • zajęcia usprawniające ruchowo oraz rehabilitacyjne,

 • zajęcia rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne,

 • dostęp do kultury i rekreacji,

 • porady psychologiczne,

 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

 • wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników,

 • wsparcie w zachowaniu więzi rodzinnych,

 • jeden gorący posiłek dziennie – obiad (w tym dietetyczny),

 • grupy wsparcia dla seniorów i ich rodzin,

 • zajęcia i usługi w zależności od potrzeb usługobiorców oraz realnych możliwości placówki.

Kontakt:

Jana Cybisa 7    
02-784 Warszawa   
tel. 22 544 12 00    
mail: sekretariat@ops-ursynow.pl
www: Dzienny Dom Pomocy Społecznej – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów

Godziny otwarcia: 08.00-17.00

Zadaniem Domu jest podtrzymywanie kondycji psychicznej i zwalczanie poczucia osamotnienia osób w okresie jesieni życia. W placówce realizowane są prelekcje tematyczne i terapia zajęciowa mająca na celu rozwijanie zainteresowań i wspólne spędzanie czasu. W ramach działalności każdy uczestnik ma prawo do jednego gorącego posiłku dziennie (obiadu).

Kontakt:

Lentza 35    
02-956 Warszawa   
tel. 22 651 79 92    
mail: dom3opswilanow@wp.pl
www: Dzienny Dom dla Osób Starszych - OPS Wilanów

Godziny otwarcia: 08.30-16.30

Placówka wspiera osoby starsze i niepełnosprawne. Zapewnia dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad), a także realizuje świadczenia o charakterze aktywizującym, w tym:

 • terapię zajęciową w różnych formach,

 • świadczenia edukacyjne,

 • świadczenia kulturalne,

 • świadczenia rekreacyjne,

 • zajęcia świetlicowe,

 • imprezy i spotkania integracyjne,

jak również świadczenia o charakterze pomocowym:

 • opiekę higieniczną: usługi pralnicze, pomoc w utrzymaniu higieny,

 • podstawowe usługi opiekuńcze: pomoc w samoobsłudze, profilaktyka prozdrowotna (pomiary ciśnienia),

 • inne rodzaje działań pomocowych – wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i pomoc w bieżących sprawach życia codziennego,

 • pomoc w kontaktach z urzędami i instytucjami,

 • pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia.

Kontakt:

ul. Robotnicza 15    
02-261 Warszawa    
tel. 22 846 15 96    
mail: dziennydompomocy@opswlochy.waw.pl
mail: Dzienny Dom Pomocy ul. Robotnicza 15

Godziny otwarcia: 08.00-16.00

Placówka wspiera osoby starsze i niepełnosprawne. Zapewnia dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad), a także realizuje świadczenia o charakterze aktywizującym, w tym:

 • terapię zajęciową w różnych formach,

 • świadczenia edukacyjne,

 • świadczenia kulturalne,

 • świadczenia rekreacyjne,

 • zajęcia świetlicowe,

 • imprezy i spotkania integracyjne,

jak również świadczenia o charakterze pomocowym:

 • opiekę higieniczną: usługi pralnicze, pomoc w utrzymaniu higieny,

 • podstawowe usługi opiekuńcze: pomoc w samoobsłudze, profilaktyka prozdrowotna (pomiary ciśnienia),

 • inne rodzaje działań pomocowych – wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i pomoc w bieżących sprawach życia codziennego,

 • pomoc w kontaktach z urzędami i instytucjami,

 • pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia.

Kontakt:

ul. Potrzebna 10    
02-448 Warszawa    
tel. 22 863 94 45    
mail: dziennydompomocy@opswlochy.waw.pl
www: Dzienny Dom Pomocy ul Potrzebna 10

Godziny otwarcia: 08.00-16.00

Placówka działa w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola. Oferta skierowana jest w szczególności do osób częściowo lub całkowicie wycofanych z aktywności, nie angażujących się w życie społeczności lokalnej. Celem placówki jest :

 • przeciwdziałanie osamotnieniu,

 • pobudzenie aktywności życiowej osób dotychczas nieaktywnych,

 • poprawa Ich sytuacji życiowej.

Powyższe cele realizowane są między innymi poprzez umożliwienie seniorom:

 • uczestnictwa w zajęciach usprawniających oraz podtrzymujących kondycję fizyczną i psychiczną m.in.: warsztatach twórczych, treningach i ćwiczeniach pamięci, zajęciach muzycznych, relaksacyjnych, przyrodniczych, klubowych i dyskusyjnych,

 • udziału w imprezach okolicznościowych i kulturalnych, spacerach, wycieczkach,

 • aktywnego wykorzystania czasu wolnego,

 • kontaktu z osobami w podobnym wieku,

 • uzyskania pomocy socjalnej,

 • otrzymania obiadu.

Kontakt:

ul. Zawiszy 5
01-167 Warszawa
tel. 22 631 26 90, 519 833 027
mail: ows@ops-wola.waw.pl
www: Ośrodek Wsparcia dla Seniorów (ops-wola.waw.pl)

Godziny otwarcia: 08.00-16.00

Celem głównym działalności placówki jest aktywizacja uczestników, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej. Dzienny ośrodek wsparcia dla seniorów oferuje usługi podstawowe (śniadanie i obiad) oraz usługi ponadpodstawowe (zajęcia usprawniające, muzyczne, plastyczne, pamięciowe, komputerowe, spotkania okolicznościowe, wycieczki). 

Kontakt:

Popiełuszki 16    
01-590, Warszawa   
tel. 22 832 45 56, 517 828 770    
mail: ddps-zoliborz@ops-zoliborz.waw.pl
www: Dom Seniora PIĘKNY BRZEG

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, godz. 08.00-16.00

Celem głównym działalności placówki jest aktywizacja uczestników, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej. Dzienny ośrodek wsparcia dla seniorów oferuje usługi podstawowe (śniadanie i obiad) oraz usługi ponadpodstawowe (zajęcia usprawniające, muzyczne, plastyczne, pamięciowe, komputerowe, spotkania okolicznościowe, wycieczki).

Kontakt:

Wyspiańskiego 6/8    
01-577 Warszawa     
tel. 22 839 40 88    
mail: centrumseniora@ops-zoliborz.waw.pl
www: Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów 

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, godz. 08.00-16.00

Centrum jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla mieszkańców Warszawy, u których zdiagnozowano chorobę Alzheimera lub/i inny zespół otępienny. Celem działalności placówki jest możliwie jak najszersze wsparcie osób chorych i ich rodzin poprzez stworzenie im bezpiecznych i przyjaznych warunków sprzyjających poprawie samopoczucia i podniesieniu poziomu samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.W zakres świadczonych usług wchodzą:

 • opieka w godzinach 8:00 – 16:00,

 • zapewnienie trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek),

 • opieka psychologiczna i socjalna,

 • terapia zajęciowa,

 • wycieczki,

 • opieka duszpasterska.

Formy terapii dostosowywane są do możliwości podopiecznego i zainteresowań w zależności od stopnia zaawansowania choroby. 

Kontakt:

Al. Wilanowska 257
02-730 Warszawa    
tel. 22 843 12 22, 22 847 24 61   
mail: sekretariat@ca.waw.pl
www: Dzienny Dom Pomocy – Centrum Alzheimera

Godziny otwarcia: 08.00-16.00

CAM Nowolipie świadczy następujące usługi dla senirów:

 • kulturalno-edukacyjne (koncerty, prelekcje, wycieczki, wyjazdy rekreacyjne,wyjścia do kina i teatru,wystawy malarstwa itp.),  

 • fryzjerskie,

 • pralnicze,

 • obiady,

 • gimnastykę rehabilitacyjną,

 • koła zainteresowań,

 • pracę socjalną. 

Kontakt:

ul. Nowolipie 25B
01-002 Warszawa   
tel. 22 838 34 96    
mail: nowolipie@camnowolipie.pl
www: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie

Godziny otwarcia: 08.00-16.00