Gdzie szukać pomocy?

W każdej z dzielnic m.st. Warszawy działają Dzielnicowe Zespoły, które realizują zadania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, zgodnie z zapisami określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy uchwalanym corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

Główne zadania Dzielnicowych Zespołów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to:

  1. współpraca w realizacji rocznego harmonogramu, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - z wydziałami realizującymi lokalny harmonogram działań lub program profilaktyki uzależnień;
  2. składanie zarządowi dzielnicy oraz Komisji rocznego sprawozdania z realizacji zadań dzielnicowego zespołu;
  3. przygotowanie planu wydatków związanych z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego, w tym kosztów opłaty sądowej i wynagrodzenia za sporządzenie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia i przedkładanie go naczelnikowi wydziału realizującego harmonogram;
  4. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
  5. podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wszczynanie procedury Niebieskiej Karty;
  6. udział w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie:

  • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę,
  • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję,
  • z inicjatywy własnej.

Załączniki: