Wyróżnione wydarzenia

 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – film przygotowany przez PARPA

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3-minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon 800 12 00 02. 

 • Gdzie szukać pomocy?

  W każdej z dzielnic m.st. Warszawy działają Dzielnicowe Zespoły, które realizują zadania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, zgodnie z zapisami określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy uchwalanym corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

 • Akty prawne

  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022-2025 r. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz...

 • Skład komisji

  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r., nr 70, poz. 473 ze zm.). Zgodnie z ww. aktem prawnym Komisję powołał Prezydent m.st. Warszawy Zarządzeniem Nr 567/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. W skład Komisji wchodzą: Joanna Patoka – Przewodnicząca; Małgorzata Zawistowska – Sekretarz; Katarzyna Omen – Członek Komisji; Beata Humięcka – Członek Komisji; Aleksandra...