Narkomania

W ramach realizacji działań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019–2021, przyjętego Uchwałą  nr LXXV/2154/2018 z dnia 18 października 2018 r.,  ogłoszono dwa konkursy ofert, spośród których wyłoniono 11 organizacji pozarządowych do realizacji zadań wieloletnich. Łączny koszt dofinansowania wyniósł 3 397 785,00 zł. 

Organizacje pozarządowe realizujące zadania zajmują się m.in. działaniami informacyjno-edukacyjnymi, profilaktyką, redukcją szkód oraz rozwojem kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Główne działania skierowane dla młodzieży to dyżury streetworkerów, partyworking, pomoc prawna dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych oraz spotkania indywidualne z psychologiem/pedagogiem dla młodych dorosłych a także zajęcia grupowe.

 

W roku 2020 został ogłoszony konkurs na realizację w 2021-2023 zadania pn. „Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii”.

Koszt zadania to 4 050 000 zł.