Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Stypendium szkolne od 1 września 2020 roku może być przyznane na zakup:

  1. podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, 
  2. komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
  3. biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
  4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
  5. w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem  losowym.     
Wysokość wsparcia finansowego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł.

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 480 zł do 600 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 186 zł. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 480 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 248 zł.  Jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 186 zł, ale nie więcej niż 248 zł.              

W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski 
o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy społecznej. 

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

Załączniki:

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej m.st.Warszawy

ul. Rozłogi 10

01-310 Warszawa

tel. 22 48 71 300; 22 48 71 30

e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl

ul. Marywilska 44 C

03-042 Warszawa

tel. 22 614 70 00; 22 300 20 40; 22 300 20 41

e-mail: sekretariat@opsbialoleka.waw.pl       

ul. Przybyszewskiego 80/82

01-824 Warszawa

tel. 22 568 91 00

e-mail: sekretariat@opsbielany.waw.pl

ul. Falęcka 10

02-545 Warszawa

tel. 22 849 44 66

e-mail: sekretariat@opsmokotow.pl 

ul. Przemyska 11

02-361 Warszawa

tel. 22 822 11 24

e-mail: osrodek@opsochota.waw.pl 

ul. Wiatraczna 11

04-366 Warszawa

tel. 22 277 33 00; 22 277 33 01

e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

ul. Szymanowskiego 6/ 61

03-477 Warszawa

tel. 22 511 24 00

e-mail: sekretariat@opspragapolnoc.waw.pl

ul. Plutonowych 10

04-404 Warszawa

tel. 22 673 54 12

e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

ul. Konwiktorska 3/5

00-217 Warszawa

tel. 22 277 41 100, 22 628 07 12; 22 277 41 02

e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

ul. św. Wincentego 87

03-291 Warszawa

tel. 22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl

ul. Plac Czerwca 1976 r. 1

02-495 Warszawa

tel. 22 277 34 40

e-mail: opsursus@pro.onet.pl,  sekretariat@ops-ursus.pl

ul. Jana Cybisa 7

02-784 Warszawa

tel. 22 544 12 00; 22 544 12 20

e-mail: sekretariat@ops-ursynow.pl

ul. Włókiennicza 54

04-974 Warszawa

tel. 22 277 36 00, faks. 22 277 36 01

e-mail: sekretariat@opswawer.waw.pl

ul. 1 Praskiego Pułku 21 A

05-075 Warszawa

tel. 22 773 44 12; 22 773 94 40

e-mail: sekretariat@opswesola.waw.pl

ul. Przyczółkowa 27a

02-968 Warszawa

tel. 22 648 22 26

e-mail: wilanow@ops.waw.pl

ul. Czereśniowa 35

02-457 Warszawa

tel. 22 863 98 37; 22 863 91 75

e-mail: kancelaria@opswlochy.waw.pl

ul. Józefa Bema 91

01-233 Warszawa

tel. 22 571 50 00; 22 571 50 24; 22 571 50 90

e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl

ul. Henryka Dembińskiego 3

01-644 Warszawa

tel. 22 569 28 00

e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl