Praskie Centrum Re-Start

Dom dziennego pobytu dla seniorów, schronisko dla osób w kryzysie bezdomności, poradnia dla osób uzależnionych powstaną w dawnym budynku Szpitala Praskiego. To Praskie Centrum Re-Start.

Praskie Centrum Re-Start będzie działało w trzech obszarach:

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z rehabilitacją (dla ok 100 osób)

Będzie on funkcjonował co najmniej 8 godzin dziennie. Planujemy prowadzenie zajęć z terapii manualnej, doskonalenia kondycji psychicznej, teatru, śpiewu i gimnastyki. W sali wielofunkcyjnej powstanie pokój warsztatowy do terapii zajęciowej. Dodatkowo zorganizujemy salę zajęciową na zajęcia dla liczniejszych grup. Seniorzy będą mieli do dyspozycji salę gimnastyczną, salę do kinezyterapii, boksy do fizyko- i hydroterapii. Na terenie placówki będzie można też skorzystać z sali telewizyjnej. Zatrudnimy terapeutę zajęciowego, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, rehabilitanta/pielęgniarza i dyżurnego lekarza. W ramach domu będzie funkcjonowała jadalnia. Placówka będzie zajmowała parter budynku.

Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności z usługami opiekuńczymi

Placówka specjalistyczna z ambulatorium dla osób w kryzysie bezdomności przewidziana jest dla 68 osób. Będą tam umieszczone osoby w kryzysie bezdomności bezpośrednio po pobycie w szpitalu, przez co będzie ona przydatna także dla Szpitala Praskiego. Placówka będzie udzielała pomocy polegającej na kontynuacji zaleconego leczenia i rehabilitacji oraz zorganizuje wsparcie i aktywizację społeczną, w tym wsparcie socjalne. Będzie też udzielać poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów i spraw dotyczących odzyskania samodzielności życiowej, w tym znalezienia miejsca pobytu po odzyskaniu stabilności zdrowotnej lub w razie braku poprawy zdrowia – umieszczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub domu pomocy społecznej. Placówka nie będzie obiektem ogólnodostępnym, nie będzie działać tak jak np. noclegownia.  Przebywać w niej będą osoby przewlekle chore, po zabiegach szpitalnych. Osoby bezdomne będą kierowane do placówki na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie przewiduje się uruchomienia usług, które spowodują codzienne docieranie do niej osób z zewnątrz (np. wydawanie posiłków, wymiana odzieży).

Poradnia dla osób uzależnionych

W jej ramach planuje się objęcie pomocą ok. 90 osób uzależnionych. Planujemy funkcjonowanie poradni leczenia substytucyjnego, świetlicy dziennego pobytu, punktu konsultacyjno-diagnostycznego oraz miejsca dla osób wymagających wsparcia w procesie leczenia. Dodatkowo w trybie ambulatoryjnym będą udzielane porady terapeutów uzależnień, psychiatrów, pracownika socjalnego i prawnika. Prowadzenie funkcji zdrowotnych będzie się odbywało na podstawie kontraktów z NFZ dla organizacji, które już prowadzą taką działalność na Pradze-Północ. Po uruchomieniu Re-Startu na Pradze Północ nie zmieni się liczba miejsc wsparcia dla osób w kryzysie uzależnienia, gdyż nowa poradnia przejmie osoby potrzebujące z jednej z istniejących aktualnie poradni. Nie będzie więc „ściągał” osób uzależnionych z całego miasta, tylko oferował pomoc w ramach już istniejącego systemu.

 

Załączniki:

Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

Nie. Realizacja inwestycji nie oznacza likwidacji jakiejkolwiek części działalności szpitala. Budynek B, w którym będzie działać centrum Re-Start jest wyłączony ze struktur Szpitala Praskiego. Inwestycja ta będzie działać obok szpitala, w żaden sposób nie zakłóci jego działalności.

Inwestycję prowadzi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Centrum prowadzić będzie działania na trzech polach:

  • Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z rehabilitacją
  • Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności z usługami opiekuńczymi
  • Poradnia dla Osób Uzależnionych i Poradnia Readaptacyjna

Placówką administrować i zarządzać będzie jednostka m.st. Warszawy Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”. Poszczególne funkcje placówki będą prowadzone przez organizacje pozarządowe i/lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Planuje się realizację zadań publicznych zlecaną w ramach otwartych konkursów ofert, a więc dla wszystkich podmiotów realizujących zadania w obszarach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Niektóre planowane funkcje obiektu będą realizowane jako świadczenia finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Powstanie obiektu wpisuje się w cel główny III Zintegrowanego Programu Rewitalizacji „Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Jest to również odpowiedź na podpisaną przez m.st. Warszawę Deklarację Warszawską, opracowaną podczas konferencji Urban Drug Policies 2016. Ponadto Strategia #Warszawa2030, określa kierunki działań dotyczące m.ni.  poprawę dostępu do podstawowych usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Placówki o podobnym charakterze działają na krakowskim Kazimierzu i we Wrocławiu. W Kopenhadze (Dania) funkcjonuje kilka placówek pracujących w nurcie redukcji szkód, począwszy od placówek zwanych „fixing rooms” (Skyen), Maendenes Hjem, czy H17. Podobne placówki istnieją w całej Europie (Zurich, Berlin, Frakfurt).

Taka inwestycja nie jest obecnie planowana na terenie dzielnicy Wilanów.

Z informacji uzyskanych ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta wynika, że zakończenie prac remontowych planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

Dzieci mieszkające na Pradze Północ otrzymują wsparcie w ramach wielu programów społecznych realizowanych na ich rzecz przez organizacje pozarządowe (Lokalne Systemy Wsparcia, na które w latach 2019-2020 Miasto przeznaczyło ponad 5 mln zł). Wiele programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej jest finansowana przez Biuro Polityki Zdrowotnej. Pomoc medyczna dla dzieci jest świadczona w całym m.st. Warszawie.

Zakłada się, że na terenie obiektu będzie działała jedna z trzech praskich poradni leczenia substytucyjnego, Punktu Konsultacyjno-Diagnostyczny z ul. Jagiellońskiej, oraz jeden z domów dziennego pobytu dla seniorów. Podmioty realizujące poszczególne usługi zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

Zapewniony będzie monitoring budynku oraz wejść. W budynku będzie zatrudniona ochrona.  Odgrodzenie dawnego budynku B od pozostałej części Szpitala Praskiego ma na celu zapewnienie samodzielnego funkcjonowania obu placówek.

Przygotowujemy również plan prewencyjnego zapewnienia bezpieczeństwa: monitoring na okolicznych ulicach, zejścia nad Wisłę, zwiększone patrole Straży Miejskiej, itd.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że w przypadku placówek dla osób w kryzysie bezdomności nie stwierdza się nasilenia interwencji policji. To samo dotyczy placówek dla osób uzależnionych, w tym poradni leczenia substytucyjnego po prawej i po lewej stronie Wisły (np. przy ul. Dzielnej, ul. Nowowiejskiej, ul. Sobieskiego).

Decyzja o utworzeniu Praskiego Centrum RE-START została podjęta w 2017 roku w porozumieniu ze Szpitalem Praskim, który przeznaczył na cele społeczne nieużywany budynek B.

W lutym 2017 r. przedstawiono koncepcję nowych funkcji dawnego budynku B spółce Szpital Praski. Natomiast w maju tego samego roku była ona pozytywnie zaopiniowana na spotkaniu Zespołu Koordynującego Miasta.

Dzielnica Praga-Północ 16 października 2018 r. udzieliła zezwolenia na budowę na podstawie decyzji nr 221/2018.

Realizacja inwestycji nie oznacza likwidacji jakiejkolwiek części szpitala. Dawny budynek B, w którym będzie działać Centrum Re-Start, jest wyłączony ze struktur Szpitala Praskiego.

Inwestycja ta będzie działać obok szpitala, w żaden sposób nie zakłóci jego działalności. Na odwrót: szpital zyska (podobnie jak inne warszawskie szpitale), bowiem osoby w kryzysie bezdomności, korzystające z interwencji medycznej (np. po wypadku), będą mogły szybko uzyskać pomoc i opiekę po hospitalizacji, na czas rekonwalescencji, zwalniając szpitalne łóżko dla kolejnego chorego.

Wg informacji uzyskanych od Zarządu Dróg Miejskich, aktualna liczba miejsc parkingowych to 135; po zmianie sposobu parkowania możliwe jest uzyskanie dodatkowych 25 miejsc (11 przy ul. Sierakowskiego i 14 przy ul. Olszowej).

Konkurs „Przyjazne podwórko”, którego celem jest wspieranie działań lokalnych wspólnot, związanych z dbaniem o swoje otoczenie oraz poprawą estetyki i funkcjonalności miejskich podwórek. Zasady określa Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1572/2021 z 1 września 2021 r. Adresatem konkursu są Wspólnoty Mieszkaniowe, w których m.st. Warszawa jest jednym ze współwłaścicieli i mają zawarte umowy dzierżawy lub współdzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta, maksymalna wysokość wsparcia przeznaczonego na realizację jednego wniosku wynosi 300.000,00 zł. brutto. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny, w postaci kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Łączna pula środków przeznaczonych na realizację wniosków w ramach konkursu będzie corocznie określona w budżecie. Każde zadanie w ramach konkursu jest dwuletnie.

Zgodnie z deklaracją Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, zagrażających życiu i bezpieczeństwo zapewniony zostanie dodatkowy miejski monitoring okolicy oraz ponadnormatywne patrole Policji i Straży Miejskiej.

Dawny Budynek B Szpitala Praskiego zapewnia osobne wejścia każdej z grup klientów. Strefa wejściowa dla osób bezdomnych zaprojektowana została od strony ul. Panieńskiej. Wejście do poradni dla osób uzależnionych będzie od strony południowo-wschodniej (ściana szczytowa budynku), od ul. Jasińskiego. Natomiast wejście do Domu Dziennego Pobytu dla seniorów będzie miało niezależne wejście od strony ul. Panieńskiej.

Z informacji uzyskanych z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI wynika, że w rejonie placówek świadczących pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Ratuszowej 7/9, ul. Kijowskiej 73, ul. Jagiellońskiej 34 i ul. Grodzieńskiej 65 w latach ubiegłych dochodziło do pojedynczych zdarzeń kryminalnych. Ponadto, nie otrzymaliśmy informacji, aby tych zdarzeń dopuściły się osoby będące podopiecznymi wskazanych placówek.

Wyróżnione wydarzenia