Praskie Centrum Re-Start

W dawnym budynku B Szpitala Praskiego powstanie Praskie Centrum Re-Start. W zabytkowym obiekcie będą świadczone różne usługi społeczne: Dzienny Dom Pomocy dla praskich seniorów, Centrum Terapii Dzieci i Rodzin, Poradnia Wsparcia Interwencyjnego dla dzieci i rodzin oraz Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności z usługami opiekuńczymi.

 

Inwestycja wchodzi w nowy etap – przygotowywany jest plan konkretnych funkcjonalności. Do tej pory doprecyzowano założenia i projekt wykończenia Dziennego Domu Pomocy z rehabilitacją dla seniorów i Schroniska.

Po kilku miesiącach rozmów z mieszkańcami, analizie sytuacji społecznej i zdrowotnej w Warszawie i na Pradze-Północ oraz konsultacjach z ekspertami miasto zdecydowało o aktualizacji pierwotnych założeń funkcjonowania części przeznaczonej na działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

W ostatnich miesiącach podmioty lecznicze działające na Pradze-Północ zwiększyły kontrakty z NFZ dotyczące leczenia substytucyjnego, w związku z tym zwiększyła się liczba pacjentów objętych tą usługą. Nie wiadomo, jak będą wyglądały dalsze plany kontraktowania, jednak planując przeniesienie tej usługi do Centrum Re-Start zakładano, że liczba pacjentów nie będzie rosła. 

Dodatkowo przepisy prawne zmieniły zadania gmin w obszarze uzależnień. Nowym zadaniem miasta od 2022 r. jest informowanie, edukowanie i szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych. Największym wyzwaniem stojącym przed polityką społeczną w tym obszarze jest zahamowanie wzrostu liczby dzieci i młodzieży, które sięgają po różne substancje psychoaktywne, w tym alkohol lub popadają w czynności nałogowe.

W Praskim Centrum Re-Start powstaną:

  • Centrum Terapii Dzieci i Rodzin, które będzie świadczyć usługi w zakresach poradnictwa, terapii indywidualnej, grupowej, grup wsparcia oraz różnego typu zajęć wyrównujących deficyty i treningi umiejętności przydatne w życiu. Pomoc tam znajdą też rodzice, których dzieci eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi, w z tym alkoholem, dzieci doświadczające zaniedbań z powodu uzależnienia rodziców oraz młodzi dorośli, borykający się ze skutkami wychowywania się w rodzinach z problemem uzależnień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Poradnia Wsparcia Interwencyjnego dla dzieci i rodzin, która prowadzona będzie w ramach Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i będzie oferować usługi psychologiczne, prawne i psychiatryczne w formie interwencji kryzysowej, krótkoterminowego wsparcia psychologicznego, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, profilaktycznego i psychoedukacyjnego. Pomoc skierowana będzie do dzieci i młodzieży znajdującej się w sytuacji kryzysowej (depresja, stany suicydalne, kryzysy adaptacyjne i rozwojowe, przemoc rówieśnicza) i dotkniętej przemocą w rodzinie oraz do osób dorosłych wymagających wsparcia.                                                                                                            
  • Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności zapewnia całodobowy pobyt osobom wymagających usług opiekuńczych, w szczególności  podczas rekonwalescencji po hospitalizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Dzienny Dom Pomocy dla seniorów z rehabilitacją, gdzie seniorzy będą mieli do dyspozycji salę gimnastyczną, salę do kinezyterapii, boksy do fizykoterapii i hydroterapii. Powstanie też pokój warsztatowy do terapii zajęciowej. Prowadzone będą różnego typu zajęcia np. z terapii manualnej, doskonalenia kondycji psychicznej, teatru, śpiewu i gimnastyki. Będzie można też skorzystać z sali telewizyjnej i jadalni. Placówka będzie funkcjonowała na parterze przez co najmniej 8 godzin dziennie. Przy współpracy z projektantami doświadczonymi w aranżowaniu przestrzeni dla seniorów przygotowano już projekt ergonomicznego, przyjaznego dla seniorów wnętrza.

Zgodnie z nowymi założeniami w Praskim Centrum Re-Start nie będzie prowadzony program leczenia substytucyjnego, ani świetlica dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Nie będą też wykonywane testy w kierunku HIV.

W planowaniu nowych funkcji wzięto pod uwagę interpelacje Radnych Rady m.st. Warszawy, a także informacje zebrane od mieszkańców w ramach Mapy Marzeń Koniecznych Prażan, z których wynika, że wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dzieci i młodzieży, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, ocenione zostało przez 66 % uczestników projektu jako najważniejsze.

Dowiedz się więcej

Wyróżnione wydarzenia