Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy

Aktualny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025:

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 został przyjęty Uchwałą nr LVI/1769/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025.  

Link do uchwały: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DF1B413C-732B-41F2-9BA6-439690F8597F,frameless.htm

Obowiązek tworzenia systemu, w tym m.in.: opracowania i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, wynika z ustawy z dnia 29 lipca w 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)
link do ustawy https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051801493

Do opracowania projektu Programu wykorzystano wyniki monitoringu dotychczas realizowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań, w tym ewaluacji poprzedniej edycji Programu.

Głównym celem przyjętego Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy.

Program został przygotowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych we współpracy z przedstawicielami podmiotów realizujących:

 • administracji samorządowej, zarówno biur, urzędów dzielnic, jak i jednostek organizacyjnych Miasta, w tym OPS-ów,

 • zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzielnic m.st. Warszawy,

 • NGO, w tym członków Branżowych Komisji Dialogu Społecznego.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020

W latach 2017-2020 na terenie m.st. Warszawy, w celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy, funkcjonował na mocy Uchwały  Nr XXXVIII/981/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
Link do uchwały: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6C2CA79E-FF9C-4305-A474-F21C6BB78DFB,frameless.htm

Rekomendacje i wnioski z monitoringu, przeprowadzonej ewaluacji oraz analizy wyników badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie

 • System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Warszawie rozwinął się w ciągu ostatnich czterech lat i obecnie stanowi solidną konstrukcję, która wymaga jednak dalszych udoskonaleń w różnych obszarach.

 • Wczesne reagowanie na potencjalne problemy i kształtowanie prawidłowych zachowań daje szansę na uniknięcie utrwalania złych nawyków, mogących w przyszłości doprowadzić do pojawienia się przemocy w rodzinie.

 • Mimo wieloletnich działań w ramach wcześniejszych edycji Programu, świadomość społeczna zmienia się w bardzo wolnym tempie. W dalszym ciągu tylko niecała połowa warszawiaków uważa, że klaps jest przemocą. Nieco ponad połowa mieszkańców potrafi wskazać jakiekolwiek miejsce, w którym można uzyskać wsparcie w przypadku przemocy w rodzinie. Powoli wzrasta przyzwolenie na interweniowanie w przypadkach przemocy w rodzinie i gotowość do osobistego działania w takich sytuacjach.

 • Zjawisko przemocy w rodzinie ujawnia nowe oblicza dotyczące:

  • wzrostu przemocy wobec seniorów,

  • przemocy wobec członków rodzin osób z doświadczeniem migracji zagranicznej mieszkających w Warszawie,

  • przemocy rówieśniczej w szkołach, która może być symptomem występowania przemocy w rodzinie.

 • W systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie niezmiernie ważne jest zapewnienie odpowiedniej i kompleksowej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, ukierunkowanej na wzrost bezpieczeństwa tych osób i poprawę ich funkcjonowania w różnych sferach życia, jak i oddziaływań wobec osób ją stosujących, ukierunkowanych na zmianę niepożądanych zachowań i postaw.

 • Zwiększające się zaangażowanie Ośrodków Pomocy Społecznej w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, które są głównym podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Procedura „Niebieskie Karty” zaczyna być utożsamiana z OPS-ami. Jednocześnie członkowie zespołów interdyscyplinarnych pracują w trudnym obszarze wymagającym odporności psychicznej, wysokiego poziomu kompetencji i zaangażowania.

 • Przedstawiciele innych służb poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej i policją w niewielkim stopniu angażują się w prace zespołów interdyscyplinarnych.

 • Organizacje pozarządowe  należą do kluczowych elementów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednakże pojawiają się opinie, że ich udział w pracach poszczególnych zespołów i aktywność w poszczególnych dzielnicach są bardzo zróżnicowane.

 • Dość istotną kwestią, która wpływa na obciążenie zespołów interdyscyplinarnych, jest sposób prowadzenia procedur „Niebieskie Karty”. Zespoły poświęcają dużo czasu na analizę procedur „Niebieskie Karty”, które zostały założone na wyrost (np. jako element konfliktu rozwodowego) oraz na prowadzenie procedur „Niebieskie Karty”, których nie można zamknąć, posługując się dostępnymi w ustawie kategoriami.

 • W okresie obowiązywania Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020 sprawdziły się szkolenia oferowane profesjonalistom zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W opinii realizatorów Programu warto dążyć do jak najlepszego dostosowania zakresu tych szkoleń do potrzeb uczestników, zwłaszcza przy występującej rotacji pracowników.

 • W ramach realizacji Programu zbieranych było dużo danych sprawozdawczych monitorujących jego przebieg. Realizatorzy i BPiPS dostrzegli potrzebę weryfikacji i usprawnienia systemu prowadzonej sprawozdawczości.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016

W latach 2012-2016 na terenie m.st. Warszawy, w celu zwiększenia skuteczności wszechstronnych działań m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, funkcjonował na mocy Uchwały nr XXXVI/914/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r.  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016.
Niniejszy program stanowił podstawę do utworzenia, opartego na standardach i procedurach - zintegrowanego i efektywnego systemu pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011  

W latach 2008-2011 funkcjonował w m.st. Warszawie Miejski Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

Załączniki: