Raport dot. skali i struktury zjawiska niepełnosprawności

Raporty na temat niepełnosprawności w Warszawie

  1. Raport z badania ilościowego: Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie

W 2018 roku na zlecenie m.st. Warszawy zostało przeprowadzone przez PBS Sp. z o.o. badanie ilościowe na grupie sześciu tysięcy gospodarstw domowych dotyczące skali i struktury zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie.

  1. Raport z badania jakościowego: Badanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ich nieformalnych opiekunów

W 2021 roku na zlecenie m.st. Warszawy zostało przeprowadzone przez PBS Sp. z o.o badanie jakościowe wśród osób z niepełnosprawnościami, które miały aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Były to osoby, które doznawały ograniczenia aktywności powodującego konieczność długotrwałego albo stałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Badanie obejmowało 4 grupy: osoby z zaburzeniami w spektrum autyzmu (umiarkowanym i znacznym); osoby niesprawne fizycznie, ale sprawne intelektualnie; osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności oraz innym stopniem niesamodzielności; nieformalni opiekunowie osób z niepełnosprawnościami (sprawujący główną opiekę nad osobą z niepełnosprawnością).

Załączniki: