Pomoc Repatriantom

Formy i zasady udzielania pomocy repatriantom przez m.st. Warszawę

Miasto stołeczne Warszawa od 2004 roku aktywnie i nieprzerwanie uczestniczy w procesie repatriacji Polaków z terenów azjatyckich byłego ZSRR.

Głównym założeniem polityki repatriacyjnej m.st. Warszawy jest stworzenie jak najlepszych warunków osiedlenia się na terenie m.st. Warszawy oraz udzielanie wszechstronnej pomocy repatriantom w zaadaptowaniu się do nowych warunków życia w Polsce.

Ważne informacje

W dniu 5 lipca 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr LXX/1941/2018 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy. 

Wyżej wymieniona uchwała jest obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym zasady zapraszania i osiedlania się repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy. 

Na jej podstawie m.st. Warszawa zaprasza 10 rodzin repatriantów w ciągu roku, zapewniając mieszkanie z zasobów komunalnych oraz pomoc finansową na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie przez 24 miesiące. 

Treść uchwały 

Zarządzeniem Nr 1644/2018 z dnia 19 października 2018 r., Prezydent m.st. Warszawy powołał Komisję do spraw repatriacji i osiedlenia na terenie m.st. Warszawy, której głównym zadaniem jest  opiniowanie wniosków osób ubiegających się o zaproszenie w trybie repatriacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem zaproszenia do osiedlenia się na terenie m.st. Warszawy w ramach repatriacji zobowiązane są do złożenia wypełnionego i podpisanego wniosku osoby starającej się o zaproszenie w trybie repatriacji na podstawie Uchwały nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy. 

Formularz wniosku o zaproszenie do osiedlenia się w trybie repatriacji na terenie m.st Warszawy

Jeżeli wniosek o zaproszenie obejmuje członków rodziny Wnioskującego należy dla  każdej z tych osób wypełnić „Formularz członka rodziny osoby starającej się o zaproszenie do osiedlenia się w trybie repatriacji na terenie m.st. Warszawy”. 

Formularz członka rodziny osoby Wnioskującej

Podstawą rozpatrywania wniosków o zaproszenie w ramach repatriacji jest zakończenie przez osoby zainteresowane procedury przewidzianej w ustawie z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472), skutkującej wydaniem przez konsula decyzji o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji (wcześniej decyzji o przyrzeczeniu wydania wizy krajowej w celu repatriacji).

Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku: 

 1. Kopii dokumentów potwierdzających zaawansowanie procedury repatriacyjnej wszystkich osób objętych wnioskiem;
 2. Kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe osób objętych wnioskiem (np. kopie dyplomów, książeczek pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i inne);
 3. Kopii dokumentów potwierdzających znajomość j. polskiego (jeśli Wnioskujący posiada).

Komisja do spraw repatriacji i osiedlenia na terenie m.st. Warszawy opiniując wnioski kieruje się przede wszystkim związkami osób zapraszanych z Polską, znajomością języka polskiego, wykształceniem i perspektywami adaptacji oraz warunkami socjalnymi.

Zaopiniowane przez Komisję do spraw repatriacji i osiedlenia na terenie m.st. Warszawy wnioski przedstawiane są  do akceptacji Prezydenta m.st. Warszawy.

Osobiście:

w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Kruczkowskiego 2, V piętro, pokój nr 5.66 (Sekretariat)

Za pośrednictwem poczty na adres:

Korespondencję skierowaną do Biura Pomocy i Projektów Społecznych należy zaadresować na:

Kancelaria Urzędu m.st. Warszawy,
al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, Polska

Drogą elektroniczną na adres e-mail:

repatriacja@um.warszawa.pl

Zgodnie z art. 23 ustawy o repatriacji – repatriantowi (zamieszkującemu na terenie m.st. Warszawy), który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, Prezydent m.st. Warszawy może zapewnić aktywizację zawodową poprzez:

Częściowy zwrot kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://warszawa19115.pl/-/rozpatrywanie-wnioskow-repatriantow-o-zwrot-czesci-kosztow-poniesionych-na-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych

Częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz zwrot kosztów wypłaty wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę zatrudniającego repatrianta w ramach aktywizacji zawodowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a pracodawcą.

Więcej informacji znajduje się na stronie

Repatriant, który osiedlił się na terenie m.st. Warszawy i poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o repatriacji, może złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa.

Więcej informacji znajduje się na stronie

W 2022 r. pomocy udziela się do wysokości 6 853,31 zł – na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny.

Na podstawie art. 22 ustawy o repatriacji, repatriant może złożyć wniosek o udzielenie pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub na wyposażeniu lokalu mieszkalnego.

Wniosek o udzielenie pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub wyposażeniu lokalu mieszkalnego – należy złożyć w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

W 2022 r. pomocy udziela się do wysokości 6 853,31 zł – na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny.

Na uzasadniony wniosek repatrianta, zamieszkującego na terenie m.st. Warszawy  i znajdującego się w szczególnej sytuacji Prezydent m.st. Warszawy może przydzielić mu w drodze decyzji osobę wspierającą.

Szczególna sytuacja repatrianta może wynikać głównie z:

 • podeszłego wieku,
 • stanu zdrowia,
 • braku umiejętności adaptacyjnych,
 • niewładania językiem w wystarczającym stopniu.

Zadaniami osoby wspierającej są w szczególności:

 • udzielanie informacji o sposobie załatwienia istotnych dla repatrianta spraw z zakresu opieki medycznej, szkolnictwa, pomocy socjalnej oraz zatrudnienia;
 • wspieraniu repatrianta w zakresie sporządzania w jego imieniu pism urzędowych dotyczących ww. spraw;
 • asystowaniu repatriantowi w podeszłym wieku podczas wizyt lekarskich.

Zakres obowiązków i uprawnienia osoby wspierającej określone są w rozdziale 4b Ustawy o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472),

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

ul. Kruczkowskiego 2, V piętro, pokój nr 5.55

Środa i czwartek: godz. 8:00 – 15:00,

Z uwagi na pandemię COVID-19 nie prowadzimy obsługi bezpośredniej mieszkańców. Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową:

Piotr Myller – nr tel. 22 325 85 16, adres e-mail: repatriacja@um.warszawa.pl

 

Udzielanie pomocy Repatriantom przez m.st. Warszawę regulują:

 1. Ustawa  z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz. U z 2018 poz.1352).
 3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy. 
 4. Zarządzenie Nr 1644/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania i trybu prac Komisji do spraw repatriacji i osiedlenia na terenie m.st. Warszawy.