Strategia rozwiązywania problemów społecznych 2030

Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn. Młodszy pomaga starszemu nieść zakupy.
Fot. Szymon Łaszewski | Autor: Szymon Łaszewski

14 października 2021 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła Strategię rozwiązywania problemów społecznych 2030.

14 października 2021 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła Strategię rozwiązywania problemów społecznych 2030 (Uchwała LV/1735/2021 Rady m.st. Warszawy z 14.10.2021 r.). Zastąpiła ona Społeczną Strategię Warszawy – Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2020. Wiele elementów społecznych z dotychczasowej strategii zostało uwzględnionych w Strategii #Warszawa2030.

W Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030 zakładamy, że w perspektywie najbliższych dziesięciu lat będziemy wspierać osoby potrzebujące pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu, doskonalić system usług. Będziemy też propagować zdrowy styl życia oraz dobre relacje, a także wspólnie budować wizerunek pomocy społecznej – w oparciu o wiedzę, profesjonalizm i solidarność społeczną.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych zmieni postrzeganie pomocy społecznej. Trzeba się bowiem skupić na problemach, z którymi osoby i rodziny nie są sobie w stanie poradzić samodzielnie. Pracownicy socjalni będą przewodnikami w znajdowaniu rozwiązania – powiedziała dr Anna Domaradzka, ekspertka Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030.

Zakres strategii

Strategia uwzględnia zarówno perspektywę odbiorców pomocy społecznej, jak i osób świadczących pomoc. Koncentruje działanie w sferze pomocy społecznej na czterech celach strategicznych, którym odpowiednio przyporządkowaliśmy dziewięć celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

Strategia zakłada rozwój oferty specjalistycznych usług w taki sposób, aby pomoc była „szyta na miarę” i dopasowana do indywidualnych potrzeb oraz konkretnej sytuacji. Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność profilaktyki i rozwiązywania problemów – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy.

Strategia będzie realizowana poprzez programy dotyczące m.in.: ochrony i wsparcia rodzin i osób z niepełnosprawnościami, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień.

Urzędy dzielnic opracowały priorytety dzielnicowe, spójne z celami Strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych jest wiodące dla Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030.

Archiwalną stronę Społecznej Strategii Warszawy znajdziesz pod adresem  spolecznastrategia.um.warszawa.pl

Film w PJM o Strategi rozwiązywania problemów społecznych:

Załączniki: