Pomoc osobom w kryzysie bezdomności

Celem systemu pomocy osobom bezdomnym w m.st. Warszawa jest wyjście z kryzysu bezdomności osób go doświadczających poprzez udzielenie pomocy mieszkaniowej, tymczasowego schronienia, zapewnienia żywności a także rozwiązania problemów życiowych w tym problemów uzależnień i braku pracy.

System opiera się na współpracy z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą w Warszawie większość placówek dla osób bezdomnych. Miasto wspiera organizacje przekazując dotacje na ich działalność bieżącą i programową.

Organizacje prowadzą:

 • 14 schronisk dla osób bezdomnych
 • 9 schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • 2 noclegownie
 • 1 ogrzewalnia
 • 6 jadłodajni
 • 3 łaźnie
 • 3 punkty poradnictwa w tym poradnictwo medyczne i mobilny punkt poradnictwa (linia autobusowa)
 • 1 pralnia
 • streetworking we wszystkich dzielnicach Warszawy.

Miasto rozwija sieć placówek miejskich dla osób w kryzysie bezdomności. Są to:

 • 2 noclegownie.

W zakresie pomocy mieszkaniowej prowadzone są mieszkania treningowe:

 • 26 mieszkań dla osób po pobycie w schronisku, oczekujących na najem socjalny z zasobu miasta
 • 30 mieszkań typu housing first dla osób z przestrzeni miejskiej.

Dodatkowo w okresie pandemii Sars-Cov 2 działają: 2 placówki umożliwiające odbycie dobrowolnej kwarantanny przed uzyskaniem tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz 1 placówka interwencyjna przeznaczona dla osób wymagających usług opiekuńczych.

System pomocy wspiera ścisła współpraca z Radą Opiekuńczą Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności (regularne spotkania), co pozwala na rozwiązywanie spraw bieżących oraz pozwala na konsultacje wprowadzanych zmian systemowych.

Istotnym elementem systemu są ośrodki pomocy społecznej (w 18 dzielnicach), prowadzące bezpośrednią pracę socjalną z osobami bezdomnymi, udzielające pomocy w formie świadczeń finansowych i rzeczowych oraz  współpraca z Policją, Strażą Miejską, Służbą Zdrowia – patrole, pomoc doraźna, medyczna, przewożenie do placówek, szpitali, izby wytrzeźwień.

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób w kryzysie bezdomności w Warszawie jest wspomagana pracą socjalną specjalistów w placówkach i ośrodkach pomocy społecznej: pomoc psychologiczna, prawna, dot. uzależnień, rozwiązywania trudnych sytuacji i pomoc w znalezieniu pracy. Wspólnie z osobą doświadczającą bezdomności prowadzone są Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności wytyczające cele i działania niezbędne do uzyskania samodzielności mieszkaniowej i życiowej.