Zespoły Interdyscyplinarne

W Warszawie funkcjonuje 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, po jednym w każdej dzielnicy m.st. Warszawy, które zostały powołane w październiku 2011 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Obowiązek tworzenia gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika z art. 6 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
. Skład zespołów oraz zasady funkcjonowania określają art. 9a, 9b i 9c powyższej ustawy.

Do głównych zadań zespołu interdyscyplinarnego (zgodnie z art. 9b ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W Warszawie funkcjonuje 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, po jednym w każdej dzielnicy m.st. Warszawy, które zostały powołane w październiku 2011 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy. Pierwsze posiedzenia Zespołów odbyły się w listopadzie 2011 r.

Pracę Zespołów Interdyscyplinarnych w m.st. Warszawie regulują następujące przepisy prawne:

W latach 2008 -2011 funkcjonował w m.st. Warszawie Miejski Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który był interdyscyplinarnym zespołem o charakterze inicjatywno-doradczym, wspierającym Biuro Polityki Społecznej (obecnie nazwa Biura została zmieniona na Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) w kreowaniu i realizacji polityki miasta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, W skład zespołu wchodziły 24 osoby - przedstawiciele kluczowych dla problematyki sektorów tj. biur i wydziałów dzielnicowych Urzędu m. st. Warszawy, sądów, prokuratury, policji, agend rządowych, jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych.
Inauguracyjne spotkanie Zespołu - z udziałem W. Paszyńskiego, zastępcy Prezydenta - odbyło się w czerwcu 2008r.

Załączniki: